Prodej budovy polikliniky na Slovanech – hloupost nebo zlý úmysl?

20 Čvc

Aktualizace původního příspěvku: Dne 9.11. 2020 schválilo zastupitelstvo (bod 50 PROM/16) prodej polikliniky za 125 300 000 Kč společnosti Kopeckého pramen a.s., se sídlem Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň, IČ 27962857 (kterážto má personálně blízko ke společnosti Privamed a.s. a tedy alespoň do určité míry poskytuje záruku, že se budou v místě dále poskytovat zdravotní služby).

Zastupitelé trvali na prodeji i přes odpor veřejnosti a  město tedy pouští ze svých rukou poslední zdravotnické zařízení, (resp. budovu) v majetku města, ve které se poskytují zdravotní služby.

Je úsměvné, že společnost Městská poliklinika Plzeň s.r.o. zastoupená JUDr.Cinkem, která svou žádostí o odkup tento výprodej odstartovala, splakala nad výsledkem.

Hlasování o prodeji, 26 pro, 12 proti , zdržel se 1 – proti byl i zastupitel Janouškovec

Léto nám začalo opravdu nevalně,  na svém zasedání  22.6.2020 rozhodlo zastupitelstvo města Plzně o souhlasu s prodejem  budovy Městské polikliniky Slovany.  Dlužno podotknout, že to není poprvé, co se  o to město  pod vedením a až zoufalým tlakem ODS pokusilo.  Stejná iniciativa zde byla již v roce 2013, tehdy za asistence ex-radní Heleny Matoušové z ODS,  tentokráte převzal štafetu radní Bc. David Šlouf.

Poliklinika na Slovanech

Ale zpět popořádku… Záměr prodat budovu (opět) se objevil  na Komisi pro nakládání s majetkem obvodu Plzeň 2, přestože komise byla drtivou většinou (až na jednoho)  proti prodeji,   Rada obvodu MO2 naopak vyslovila dne 20.5. na svém 25. zasedání v Usnesení č. 63/2020  s prodejem polikliniky souhlas.  Tato věc se neplánovaně přetřásla i na zasedání zastupitelstva MO2 dne 16.6. , i když toto zastupitelstvo nemá možnost rozhodovat o prodeji polikliniky.  Zajímavý byl především odpor zastupitelů za ANO , zejm. kolegy Mgr. Šauera (který je v zápise notně zredukován) a i odpor můj s ohledem na stav porodnice na Slovanech.  Na zasedání zastupitelstva (video viz bod 13) města 22.6.  kladli odpor především zastupitelé Pirátů, KSČM a KDU-ČSL.  O to překvapivější (v kontrastu s děním na ZMO2) byla reakce náměstka primátora Zarzyckého  (ANO), který řekl, že ANO se bude držet koaliční dohody …a tedy prodej podpoří.  Snad až ODS zavelí, aby  vyskočilo ANO z okna, budou se opět držet koaliční dohody.

Prodej byl schválen podle Řádu městské soutěže (tj. může se přihlásit více zájemců)  s minimální vyvolávací cenou 69 000 000 Kč a podmínkou, že se kupující  zavazuje po dobu 15 let od uzavření kupní smlouvy zajistit, že jako zdravotnické zařízení (tj. pro poskytování zdravotních služeb) bude užíváno minimálně 90 % z prostor označených v půdorysech v jednotlivých podlažích v budově Východní Předměstí, č. p. 2080, a 90 % z prostor označených v půdorysu v 5. nadzemním podlaží budovy Východní Předměstí, č. p. 2079. Půdorysy jsou přílohou č. 9 tohoto usnesení. Splnění této povinnosti bude v rámci kupní smlouvy zajištěno sjednáním smluvní pokuty ve výši 30 % z kupní ceny a pro případ porušení této povinnosti bude sjednáno právo prodávajícího od smlouvy odstoupit.

Dále se kupující se zavazuje do 7 let od uzavření kupní smlouvy investovat částku ve výši 25 000 000 Kč bez DPH do vybavení prodávaných nemovitých věcí lékařskou technikou nebo do oprav a zhodnocení prodávaných nemovitých věcí, a současně tyto investice ve výše uvedené lhůtě doložit prodávajícímu. Splnění této povinnosti provést investice a současně tyto doložit prodávajícímu bude v rámci kupní smlouvy zajištěno sjednáním smluvní pokuty ve výši 1 000 000 Kč a dále bude sjednáno právo prodávajícího v případě porušení výše uvedených povinností od smlouvy odstoupit.

Prodej byl tedy schválen 28 pro,  14 proti,  1 se zdržel.

Hlasování o prodeji polikliniky na Slovanech

Žadatelem o odprodej je Městská poliklinika Plzeň s.r.o.,  jejímž  jediným jednatelem a společníkem (vlastníkem) je advokát JUDr. Ing. Pavel Cink.    Sluší se připomenout, že stejná společnost má v současné době budovu polikliniky v nájmu a v podnájmu jsou zde samotní lékaři poskytující zdravotní péči a další osoby.  A taky je třeba připomenout, že stejná společnost byla vybrána krajem  pro provoz protialkoholní záchytky, kde svého času cena  4500 Kč/noc patřila a stále patří k nejvyšším v ČR a v porovnání s cenami noclehu v hotelu jde opravdu o extrém.

Jméno JUDr. Ing. Pavla Cinka jako jednatele je spojeno také se společností  PETRANOX s.r.o.,  která v roce  2013  odkoupila of Fakultní nemocnice  Plzeň   budovu porodnice na Slovanech (sousedící s poliklinikou), a to za cca polovinu (25 288 112 Kč) znaleckého odhadu. Bohužel od té doby tato budova pouze chátrá a stala se jen zdrojem problémů , přičemž dle vyjádření Bc. Šloufa jsou důvodem pro současný stav rozpory vlastníka s památkáři (porodnice a přilehlý park podléhají památkové ochraně).  Je otázkou co si nový vlastník při koupi porodnice představoval, jelikož porodnice byla památkově chráněna už od roku 2009 a proto s koupí muselo mj. souhlasit Ministerstvo kultury ČR, tudíž památková ochrana nemohla být pro nabyvatele žádným překvapením.

Vzhledem ke stavu budovy porodnice, která ani 7 let po koupi nejeví známky zlepšení,  je nutno položit si poměrně  legitimní otázky,  zda nedojde k nahrazení dosud poskytované zdravotní péče v poliklinice něčím jiným (např. pečovatelskými službami) či zda nebude poliklinika nakonec následovat smutný osud porodnice…jinak řečeno, do jaké míry se lze na sliby žadatele a s ním uzavřené dohody spolehnout.

Hlavním důvodem  pro prodej se vlastně ukázala nechuť nebo neschopnost města do polikliniky investovat a dále ji rozvíjet, což svědčí spíše o schopnostech vedení města, než o  stavu budovy, která rozhodně není v havarijním stavu. Tedy když nevíme co s tím, tak to prodáme.  Tato myšlenka je zcestná hned z několika důvodů.  Jednak jde o poslední polikliniku, která ještě není v soukromých rukou a  poskytovala určitou záruku, že zdravotní péče v obvodu Slovan bude zachována a představovala i rezervu k FN Plzeň, což se v dobách covidových ukazuje jako důležité, dále  z této nemovitosti mělo město příjem v podobě nájmu cca 4 mil/rok  a především zbavovat se nemovitosti na takovém místě, bez hodně pádného důvodu, je z pohledu řádného hospodáře naprosto nesmyslné. Důvodem (tím veřejně prezentovaným) se ukázala již uvedená nechuť investovat (= město nemá peníze) a zřejmě i poptávka po prostředcích z kupní ceny.  Ani jedno nelze považovat za dost důležitý důvod z pohledu takto strategického rozhodnutí s dlouhodobými následky.

Argumentem  omílaným donekonečna radním  Bc. Šloufem, kterým se měl prodej polikliniky zřejmě „pocukrovat“, aby byl stravitelný,  byla idea, že pokud to teď provozovateli  přináší peníze, nemá důvod to měnit a bude vše fungovat jako dosud i po prodeji.   Tato myšlenka sice svou logiku má, ale pouze do okamžiku, než se objeví něco , tj. jiný podnikatelský záměr, který by mohl vlastníkovi „sypat” více.  V ten moment  varianta „ono to funguje, není důvod to měnit“, začne soupeřit s variantou „mohlo by to fungovat i lépe“ a celá věc se posune do úvah o nákladech vyplynuvších z „vyzutí se“ ze smlouvy.  V tomto ohledu možná zastupitelstvo podlehlo představě, že pokud jsou některé povinnosti „zasmluvněny“  smluvní pokutou a možností odstoupit od smlouvy, že to bude nového vlastníka dostatečně svazovat.  V prvé řadě je to otázka kolik hodlá nový vlastník obětovat – pokud by např. neinvestoval do polikliniky ani korunu (místo slíbených 25 000 000 Kč) a zároveň přestal poskytovat zdravotní péči  a především vzápětí převedl  nemovitost na další osobu,  soudím, že bude mít město výrazný právní problém od smlouvy odstoupit  a jediné čeho dosáhne je uhrazení smluvní pokuty, která se ale vyrovná „neprovedením investic“, a v tom okamžiku už je to jen o tom, zda i po uhrazení smluvní pokuty bude celá transakce pro nabyvatele stále rentabilní.

Je třeba nezapomínat, že v případě úspěšného prodeje budovy polikliniky společnosti Městská poliklinika Plzeň s.r.o.  (JUDr. Cink) se v rukou minimálně personálně propojených společností (Městská poliklinika Plzeň s.r.o. a PETRANOX s.r.o.)  kumulují nemovitosti  zabírající plochu přes 9000 m2 mezi Francouzskou a Rychtaříkovou ul., což je poměrně lukrativní poloha a popravdě i další důvod proč je prodej nesmyslný.   

Porodnice oranžově, prodávaná poliklinika červeně

Bylo by opravdu smutné, kdyby se po prodeji ukázalo (jak už to tak někdy bývá), že porodnice je jednou z památek, jejichž technický stav se (ne)nápadně tak dlouho zhoršuje, až nakonec spadnout (či pro havarijní stav musí být zbourány) a poliklinika bude jednou ze staveb, které najednou neodpovídají moderním stavbám, jsou těžko udržovatelné a energeticky náročné,  takže po několika letech doklopýtáme k tomu, že se obě stavby zlikvidují a na jejich místě se objeví něco nového, bez zdravotní péče, avšak o to více výdělečného.  Ale možná jen maluji čerta na zeď….